BUCA BELEDİYESİ ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan taşınmazlar satışa çıkarılıyor. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye çıkarılan araziler ilan yolu ile kamuoyuna duyuruldu.

BUCA BELEDİYESİ ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI
11 Haziran 2022 - 01:23
BUCA BELEDİYESİ ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Buca Belediyesi, İzmir ili, Buca ilçesi, Zafer, İzkent ve Aydoğdu mahallelerinde yer alan 3 arsayı satıyor
Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan  taşınmazlar satışa çıkarılıyor. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye çıkarılan araziler ilan yolu ile kamuoyuna duyuruldu.


İlan metni: 
T.C. BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
Taşınmaz BilgileriTaşınmaz-1Taşınmaz-2Taşınmaz-3
İl / İlçe / Mahalleİzmir / Buca / Zafer
Tapu Mahallesi: Kuruçeşme
İzmir / Buca / İzkent
Tapu Mahallesi: Tınaztepe
İzmir / Buca / Aydoğdu
Tapu Mahallesi: Tınaztepe
Pafta /
Ada / Parsel
L18A15C4A Pafta
20298 Ada / 3 Parsel
22N-3B Pafta  
313 Ada / 6 Parsel
22O-1C Pafta  
7587 Ada / 4 Parsel
AdresAtatürk Caddesi No:1901309 Sokak No:101202 Sokak No:11
Alanı6.000,00m²4.360,00m²4.624,00m²
İmar DurumuKonut Dışı Kentsel Çalışma ve UA, E:0,60, Hmax= 9,50mSU Koşullu, E:1,40, Hmax= 15,80mTicaret, E:1,00
Fiili DurumuTaşınmaz ilan tarihi itibari ile boştur. (TEK Kurumu lehine 3,53m²’lik yerde irtifak hakkı bulunmaktadır.)Taşınmaz ilan tarihi itibari ile boştur.Taşınmaz ilan tarihi itibari ile boştur.
Muhammen Bedel21.300.000,00TL20.928.000,00TL16.646.400,00TL
Geçici Teminatı639.000,00TL627.840,00TL499.392,00TL
İhale Tarihi ve Saati21.06.2022 Salı günü Saat 15.1521.06.2022 Salı günü saat 15.4521.06.2022 Salı günü saat 16.15
 
İhale Dosyasının Görüleceği Yerİhale dosyası, son temin edileceği tarih ve saate kadar, mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR)
İhale Dosyası Satış Bedeli200,00TL (İki yüz Türk Lirası)
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres:Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR)
İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih:21.06.2022 / Saat 11:00
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati21.06.2022 / Saat 12:00
İhale İçin Evrak Teslim AdresiEmlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR)
İhale Salonu Adresi (Dış ve İç Zarfların Açılacağı Yer)Buca Belediyesi Meclis Salonu (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:2 Buca İZMİR)
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale son evrak verme tarih ve saatine kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR) teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup imzalanmış nüshalarını,
Teminat mektubunu (yada Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek değerleri),
İhale dokümanının alındığını gösterir makbuz,
Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Gerçek kişi olması halinde
Tebligat için adres beyanı gösteren belge (Ek-4),
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nufüs cüzdanı fotokopisi
Noter tasdikli imza beyannamesi,
Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde
İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir.
Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     İLAN OLUNUR.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum